HOME
ZarządCzłonkowieSzkoleniaForum LiteraturaKontakt
 
   Strona główna >> Regulamin    
     

Regulamin konkursu

„PONTIFEX CRACOVIENSIS”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Małopolski Związku Mostowców RP
 2. Ustala się następujące kategorie laureatów konkursu „Pontifex Cracoviensis”:
  • Budowniczy roku,
  • Projektant roku,
  • Menadżer roku,
  • Debiut mostowy roku.
 3. Procedura wyłaniania nominowanych i laureatów konkursu jest realizowana przez Kapitułę konkursu.
 4. Kapitułę konkursu w pierwszym roku organizacji Gali „Pontifex Cracoviensis” tworzy Zarząd Oddziału Małopolskiego Związku Mostowców RP, w kolejnych latach kapitułę konkursu tworzą:
  • laureaci Gali roku poprzedniego,
  • Przewodniczący Zarządu Związku Mostowców RP,
  • Przewodniczący Oddziału Małopolskiego ZMRP,
  • Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Małopolskiego ZMRP.
 5. Kapituła konkursu dokonuje wyboru nominowanych i laureatów spośród osób zajmujących się działalnością związaną z branżą mostową, które wykazały się dużą aktywnością i szczególnymi osiągnięciami w tej dziedzinie.
 6. Organizatorzy wyznaczają sekretarza Kapituły nie będącego jej członkiem. Sekretarz nie ma prawa głosu podczas posiedzenia. Sekretarz Kapituły organizuje prace kapituły i przygotowuje protokół z posiedzenia.
 7. Członkowie Kapituły mają obowiązek powiadamiania Sekretarza o swoim korespondencyjnym adresie elektronicznym, a także o jego ewentualnej zmianie.
 8. Kapituła w celu dokonania wyboru nominowanych i laureatów spotyka się na co najmniej dwóch posiedzeniach.

  Procedura wyłaniania nominowanych
 9. W posiedzeniu Kapituły należy uczestniczyć osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę. Posiedzenie Kapituły jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych członków, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły zostali skutecznie powiadomieni o terminie posiedzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 10. Na posiedzeniu Kapituły, każdy z obecnych oraz z reprezentowanych przez pełnomocnika ma głos o wadze równej jeden.
 11. Przed pierwszym posiedzeniem Kapituły, każdy jej członek wybiera spośród nadesłanych zgłoszeń jednego kandydata w każdej kategorii.
 12. Zgłoszenie do nominacji musi nastąpić w terminie ustalonym przez Organizatora.
 13. Spośród zgłoszonych kandydatów do nominacji Kapituła w głosowaniu jawnym ustala listę po trzech nominowanych w każdej kategorii. W przypadku równej ilości głosów zarządza się dla danej kategorii ponowne głosowanie po odrzuceniu kandydatury z najmniejszą liczbą głosów.
 14. Kapituła może przyznać tytuł Honorowego Laureata konkursu „Pontifex Cracoviensis”.

  Ogłoszenie listy nominowanych.
 15. Lista nominowanych w konkursie, wraz z krótkim uzasadnieniem jest prezentowana publicznie na witrynach internetowych Organizatorów oraz w mediach.
 16. Każdy ma prawo przesłać do sekretarza Kapituły swoje uwagi w formie pisemnej dotyczące nominowanych w terminie przez niego ustalonym. Wszystkie przesłane uwagi zostaną przekazane jednorazowo wszystkim członkom Kapituły.
 17. Wszyscy nominowani otrzymują nominację w formie dyplomu.

  Procedura wyłaniania laureatów
 18. Ostatnie posiedzenie Kapituły powinno zostać zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od wybrania nominowanych.
 19. Podczas uroczystej gali spośród nominowanych, Kapituła w głosowaniu jawnym i w drodze konsensusu ustala nazwiska laureatów w każdej z kategorii. W przypadku równej ilości głosów zarządza się dla danej kategorii ponowne głosowanie po odrzuceniu kandydatury z najmniejszą liczbą głosów.
 20. Protokół z wyboru laureatów przygotowuje sekretarz kapituły.
 21. Członkowie kapituły, sekretarz i Organizatorzy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzenia.

  Ogłoszenie Laureatów
 22. Oficjalne ujawnienie nazwisk laureatów następuje podczas uroczystości wręczenia nagrody „Pontifex Cracoviensis”.
 23. Laureat w każdej z kategorii otrzymuje nagrodę konkursu „Pontifex Cracoviensis”  podczas uroczystej Gali.

Grażyna Czopek 
Przewodniczący 
Oddziału Małopolskiego
Związku Mostowców RP 

Tomasz Szuba
Wiceprzewodniczący
Oddziału Małopolskiego
Związku Mostowców RP