HOME
ZarządCzłonkowieSzkoleniaPontifex Cracoviensis LiteraturaKontakt
 
   Strona główna >> Literatura  

Wojciech Radomski,
Andrzej Kasprzak:

Poszerzanie mostów

Wydanie I

Wydawnictwo Naukowe PWN,
format: B5, str.341, oprawa twarda, cena 89 zł

słowa kluczowe: Mosty, Poszerzanie mostów, Budowa dróg i mostów, MostownictwoInfrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarzała. Wiele obiektów wymaga modernizacji polegającej na przystosowaniu parametrów geometrycznych konstrukcji do wymagań współczesnego ruchu. W sposób szczególny dotyczy to poszerzenia pomostów. Wszelkie działania z tym związane muszą być oparte na znajomości stanu technicznego obiektu wynikającego z jego diagnostyki. Poszerzanie mostów obejmuje więc szeroki zakres działań technicznych, badawczych, projektowych oraz ekonomicznych. Te ostatnie polegają na odpowiedzi na podstawowe pytanie - czy bardziej opłacalne jest poszerzenie obiektu czy rozebranie starego i wybudowanie nowego o odpowiednich parametrach geometrycznych i odpowiedniej nośności.

Oddzielnym zagadnieniem jest poszerzanie obiektów starych, mających pewne wartości zabytkowe. Do tego należy jeszcze wymienić aspekty estetyczne poszerzania mostów. W skrajnym przypadku, gdy droga jednojezdniowa modernizowana jest na dwujezdniową, przy czym druga nitka biegnie równolegle do istniejącej, poszerzanie polegać może na budowie nowego obiektu pod nowa nitkę, położonego obok starego - tu szczególnego znaczenia nabierają też względy estetyczne.

Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontekście technicznym, ekonomicznym i estetycznym.

W świetle systematycznie zwiększającego się natężenia ruchu oraz zmian w wymaganych parametrach skrajni ruchu zagadnienie poszerzania obiektów infrastruktury mostowej jest bardzo istotne z punktu widzenia zastosowań praktycznych. Podjęta problematyka jest równocześnie ciekawym polem prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na doskonalenie metod projektowania poszerzeń konstrukcji różnych typów oraz na ulepszanie technologii realizacji poszerzeń.

Ta unikatowa na rynku wydawniczym pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców obejmującego przede wszystkim studentów oraz pracowników wyższych uczelni technicznych kształcących się na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych. Będzie przydatna również dla projektantów oraz wykonawców zabiegów rehabilitacyjnych i modernizacyjnych obiektów mostowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą mostową.

  • Książka ta jest szczególną pozycją w polskiej literaturze technicznej. Pierwszą i tym samym jedyną, która w tak kompleksowy sposób opisuje wszystkie zagadnienia związane z poszerzaniem obiektów mostowych. W tym zakresie jest unikatową w literaturze światowej.

prof. dr hab. Kazimierz Furtak, Politechnika Krakowska

Kazimierz Flaga
Krystyna Januszkiewicz

Piękno konstrukcji mostowych


Wyd.Poltechniki Krakowskiej,
Kraków 2012,
str.192, miękka oprawa


Kazimierz Flaga,
Krystyna Januszkiewicz,
Andrzej Hrabiec,
Ewa Cichy-Pazder:

Estetyka konstrukcji mostowych


Wyd.Politechniki Krakowskiej,
Kraków 2006,
str.192, miękka oprawa

Z estetyką budowli, w tym także mostów, mamy do czynienia od najdawniejszych czasów. Praktycznemu, użytkowemu charakterowi budowli zawsze towarzyszyły względy estetyczne. Przejawiały się one w dążeniu człowieka do uczuć wyższego rzędu, do obcowania z rzeczami i przedmiotami, które pomagają człowiekowi żyć, które w sposób harmonijny organizują mu otaczającą przestrzeń. Oddziaływanie estetyczne obiektów mostowych jest ważniejsze niż zwykło się sądzić, tak uważa dzisiaj wielu znakomitych specjalistów w dziedzinie budowy mostów. Nie tylko ze względów technicznych wiele tych budowli zostało uznanych za unikatowe pomniki kultury, bo ich wartość tkwi nie tylko w sferze materialnej, ale i duchowej. Mosty świadczą o rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw i powstały nie tylko jako wynik działalności inżynierskiej. Noszą one znamiona czegoś więcej: fantazji, wrażliwości, poczucia piękna, ale nie tylko w odniesieniu do twórcy, ale także do całych społeczeństw, których oczekiwania w zakresie estetyki są coraz większe. Na kanwie przyspieszonego rozwoju postindustrialnego rośnie świadomość społeczeństwa i dziś każde dzieło inżynierskie musi mieć akceptację społeczną. Powinno ono być obiektem dumy społeczności lokalnej, a nie obiektem jej dezaprobaty. Książka poświęcona jest głównie podstawom formalnym pojęcia piękna w estetyce oraz aspektom architektoniczno-konstrukcyjnym estetycznego kształtowania obiektów mostowych. Ma na celu edukowanie przyszłych inżynierów mostownictwa w kierunku szerszym niż to czyniono dotychczas.

Kazimierz Flaga (fragment słowa wstępnego książki)